طراحی و اجرای نما ساختمان مسکونی بوستان

طراحی و اجرای نما ساختمان مسکونی بوستان

[title title=”طراحی و اجرای نما توسط گروه معماری بنیستا”]

طراحی سه بعدی نما ساختمان مسکونی بوستان

طراحی سه بعدی نما ساختمان مسکونی بوستان

اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران – گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

تقسیم پا ستون و ابزارهای طراحی شده به قطعات کوچکتر و مونتاژ آن در زمان اجرا کمک شایانی در پایین آوردن میزان سنگ مصرفی کرده و در عین حال با حذف قسمت های غیر ضروری با عث سبک سازی در نما می شود.

اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران – گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران – گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

اجرای نما ساختمان مسکونی پاسداران – گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا