طراحی داخلی ساختمان مسکونی فرمانیه

طراحی داخلی 3 تیپ واحد مسکونی :

تیپ 1 : واحد مسکونی به متراژ 170 متر مربع :

تیپ 2 : واحد مسکونی به متراژ 150 متر مربع :

تیپ 3 : واحد مسکونی به متراژ 110 متر مربع