طراحی لابی پروژه رسپینا فرمانیه

طراحی لابی پروژه مسکونی رسپینا فرمانیه

طرح پیشنهادی دوم :