طراحی نما مدرن ساختمان مسکونی پاسداران

طراحی نما مدرن ساختمان مسکونی پاسداران – طرح پیشنهادی دوم