طراحی ویلا به سبک کلاسیک-شیراز

طرح پیشنهادی اول :

 طرح تایید شده توسط کارفرما: