طراحی و اجرای واحد مسکونی به سبک نئوکلاسیک

طراحی و اجرای واحد مسکونی به سبک نئوکلاسیک

[aparat id=’9kXe8′]

اجرای نشیمن

اجرای نشیمن

اجرای نشیمن

اجرای نشیمن

اجرای نشیمن

اجرای نشیمن

اجرای نشیمن

اجرای نشیمن

اجرای جزئیات سقف

اجرای جزئیات سقف

اجرای جزئیات سقف

اجرای جزئیات سقف

اجرای تی وی وال

اجرای تی وی وال

اجرای اشپزخانه

اجرای اشپزخانه

اجرای اشپزخانه

اجرای اشپزخانه

اجرای اشپزخانه کثیف

اجرای اتاق خواب

اجرای اتاق خواب

اجرای اتاق خواب

اجرای اتاق خواب

اجرای اتاق خواب

اجرای اتاق خواب

اجرای سرویس

اجرای سرویس