طراحی تراس گاردن پروژه مسکونی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای عباسی راد

• موقعیت پروژه : بوشهر

• مساحت :200 متر مربع

• اتمام پروژه : دی 1398

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا