طراحی نمای مدرن پروژه اداری

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای روشنفکر

• موقعیت پروژه : تهران،پاسداران

• مساحت :3200 متر مربع

• اتمام پروژه : توقف پروژه

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

 

طرح اول:

طرح تایید شده توسط کارفرما: