طراحی نمای مدرن پروژه تجاری اداری

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای خصالی

• موقعیت پروژه : تهران،مژده

• مساحت : 2100 متر مربع

• اتمام پروژه : درحال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا