طراحی ویلابه سبک مدرن -شیراز

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای نوروزی

• موقعیت پروژه :شیراز

• مساحت : 200متر مربع

• اتمام پروژه : اردیبهشت1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا