طراحی و اجرای سردر کلاسیک پروژه مسکونی امپریال

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای حمیدرضا نبید

• موقعیت پروژه : تهران ،پاسداران

• مساحت : 3150متر مربع

• اتمام پروژه : تیر 1395

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا