طراحی پروژه تجاری فروشگاه کفش و لوازم ورزشی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای حمیدرضا نبید

• موقعیت پروژه : کیش

• مساحت : 1000 متر مربع

• اتمام پروژه : درحال بررسی

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

طراحی اول:

طراحی دوم:

طرح تایید شده توسط کارفرما: