طراحی و اجرای پروژه مسکونی-قیطریه

مشخصات پروژه :

• کارفرما : خانم ابرقویی

• موقعیت پروژه : تهران ،قیطریه

• مساحت : 110متر مربع

• اتمام پروژه : آبان 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا