طراحی نما ساختمان مسکونی کاشانک

طراحی نما مورد تایید شهرداری منطقه 1 تهران – توسط گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

طراحی نما مورد تایید شهرداری منطقه 1 تهران – توسط گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا