طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال

طراحی داخلی ساختمان لوکس امپریال پاسداران

طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال

فضای نشیمن – TV Room – مساحت کل واحد 290 متر مربع

طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

طراحی سقف و کابینت آشپزخانه

طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

اتاق نشیمن – TV Room

طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

اتاق خواب مستر

طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

نشیمن اختصاصی اتاق خواب مستر

طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

فضای ورودی – Entrance

طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

طراحی سقف و کابینت آشپزخانه

طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری بنیستا

طراحی سقف آشپزخانه

طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری بنیستا

طراحی اتاق خواب مستر

طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری بنیستا

طراحی سقف و دیوار سالن پذیرایی

طراحی داخلی ساختمان مسکونی امپریال - گروه معماری بنیستا

ورودی به سالن پذیرایی