طراحی ساختمان اداری پالایشگاه نفت پارس

طراحی ساختمان اداری پالایشگاه نفت پارس

طراحی ساختمان اداری پالایشگاه نفت پارس توسط گروه معماری بنیستا

عنوان طرح :

طرح پیشنهادی ساختمان انتظامات و گیت ورودی به سایت پالایشگاه نفت پارس

توضیحات معمار :

با توجه به شرایطی که شرکت نفت پارس در طراحی ساختمان انتظامات و گیت ورودی به سایت پالایشگاه در نظر داشت ، دو نکته از اهمیت بالایی برخوردار بودند : اول توجه به مشخصات نمادین برند نفت پارس و رعایت آنها در معماری این سازه و در مرحله بعد ایجاد سازگاری طرح با محیط پیرامون خود.

طراحی ساختمان اداری پالایشگاه نفت پارس توسط گروه معماری بنیستا - تصویر از ورودی پالایشگاه

طراحی ساختمان اداری پالایشگاه نفت پارس توسط گروه معماری بنیستا – تصویر از ورودی پالایشگاه

لذا در راستای تحقق بخشیدن به موارد ذکر شده و با توجه به اهمیت بسیاری که شرکت نفت پارس برای حفاظت از محیط زیست و حمایت از تولید ملی قائل می باشد تلاش شده که در طراحی این ساختمان از فضای سبز بهره گرفته شود و همچنین متریال های مصرفی در طراحی این سازه تماما تولید داخل هستند که این مطلب گویای اهمیت موضوع خود کفایی ملی از دید نفت پارس می باشد.

طراحی ساختمان اداری و گیت ورودی پالایشگاه نفت پارس توسط گروه معماری بنیستا

طراحی ساختمان اداری و گیت ورودی پالایشگاه نفت پارس توسط گروه معماری بنیستا

به جهت انطباق هر چه بیشتر این سازه با محیط پیرامون خود در طراحی از المان های موجود در سایت پالایشگاه الهام گرفته شده و نیز شاخصه های معماری ساختمان های مجاور نیز در طراحی لحاظ شده اند.

طراحی ساختمان انتضامات و گیت ورودی پالایشگاه نفت پارس توسط گروه معماری بنیستا

ساختمان انتظامات و گیت ورودی پالایشگاه نفت پارس – نمای شمالی ساختمان

در طراحی ساختمان اداری این پالایشگاه توجه به این نکته نیز در دستور کار تیم طراحی قرار داشته که سعی شود با توجه به پیشینه نفت پارس و به جهت هویت بخشیدن به طراحی این سازه ، استفاده از معماری ایرانی در طراحی لحاظ شود .

طراحی ساختمان انتظامات و گیت ورودی پالایشگاه نفت پارس توسط گروه معماری بنیستا - نمای جنوبی و شرقی ساختمان

ساختمان انتظامات و گیت ورودی پالایشگاه نفت پارس – نمای جنوبی و شرقی ساختمان