طراحی نما ساختمان مسکونی شریعتی

طراحی نما کلاسیک ساختمان مسکونی شریعتی

طراحی نما ساختمان مسکونی شریعتی

طراحی نما شمالی و جنوبی ساختمان مسکونی شریعتی

با توجه به قیمت منطقه ای این ساختمان و بودجه ای که کارفرما برای اجرای این نما اختصاص داده بود طراحی نما به گونه ای انجام شد که کلیه ابزار ها (به استثنای چند ابزار ) بر روی سنگ با ضخامت اسمی 2 سانتی متر قابل اجرا باشند.

طراحی نما ساختمان مسکونی شریعتی

طراحی نمای شمالی

طراحی نما ساختمان مسکونی شریعتی

طراحی نمای جنوبی

طراحی نما ساختمان مسکونی شریعتی

تصویر نما شمالی اجرا شده

تصویر نما جنوبی اجرا شده