طراحی لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

طراحی لابی کلاسیک ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

طراحی لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

تصاویر سه بعدی طراحی لابی به همراه تصاویر بعد از اجرا

  • طراحی و اجرا : گروه معماری بنیستا
  • متریال دیوارها : سنگ آتش کوه سوپر
  • کف لابی : طرح معرق با ترکیب سنگ های دهبید و امپرادور
  • درب ورودی : چوب بلوط
طراحی لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

طراحی لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

طراحی لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

طراحی لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

طراحی لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

طراحی لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

طراحی لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

تصویر لابی ساختمان پس از اتمام عملیات اجرایی - طراحی و اجرا توسط گروه معماری بنیستا

تصویر لابی ساختمان پس از اتمام عملیات اجرایی – طراحی و اجرا توسط گروه معماری بنیستا

تصویر لابی ساختمان پس از اتمام عملیات اجرایی - طراحی و اجرا توسط گروه معماری بنیستا

تصویر لابی ساختمان پس از اتمام عملیات اجرایی – طراحی و اجرا توسط گروه معماری بنیستا

تصویر لابی ساختمان پس از اتمام عملیات اجرایی - طراحی و اجرا توسط گروه معماری بنیستا

تصویر لابی ساختمان پس از اتمام عملیات اجرایی – طراحی و اجرا توسط گروه معماری بنیستا

تصویر لابی ساختمان پس از اتمام عملیات اجرایی - طراحی و اجرا توسط گروه معماری بنیستا

تصویر لابی ساختمان پس از اتمام عملیات اجرایی – طراحی و اجرا توسط گروه معماری بنیستا

تصویر لابی ساختمان پس از اتمام عملیات اجرایی - طراحی و اجرا توسط گروه معماری بنیستا

تصویر لابی ساختمان پس از اتمام عملیات اجرایی – طراحی و اجرا توسط گروه معماری بنیستا

تصویری از سنگ یک تکه آبنمای لابی ساختمان امپریال قبل از ابزار

تصویری از سنگ یک تکه آبنمای لابی ساختمان امپریال قبل از ابزار

تصویر اجرایی از لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

تصویر اجرایی از لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

تصویر اجرایی از لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

تصویر اجرایی از لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

تصویر اجرایی از لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

تصویر اجرایی از لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

اجرای معرق کف لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران

اجرای معرق کف لابی ساختمان مسکونی امپریال پاسداران