طراحی داخلی پروژه مسکونی پارین – دروس

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای مهاجرانی

• موقعیت پروژه : تهران،دروس

• مساحت :  200 متر مربع

• اتمام پروژه : 

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

طراح اول:

طرح دوم :

طبقه اول

طبقه دوم: