طراحی داخلی پروژه مسکونی-پاسداران

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای فدوی

• موقعیت پروژه : تهران ،پاسداران

• مساحت : 2400 متر مربع

• اتمام پروژه : دی 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

طراحی واحد شمالی:

طراحی واحد جنوبی: