طراحی رستوران در روف گاردن مجتمع تجاری

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای اسماعیلی

• موقعیت پروژه : تهران،تهرانپارس

• مساحت : 1100 متر مربع

• اتمام پروژه : اردیبهشت1400

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا