طراحی روف گاردن پروژه مسکونی به سبک مدرن

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای روشنفکر

• موقعیت پروژه : تهران،پاسداران

• مساحت : 280 متر مربع

• اتمام پروژه : توقف پروژه

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا