طراحی روف گاردن پروژه مسکونی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای جباری 

• موقعیت پروژه : تهران ، قیطریه

• مساحت : 286 متر مربع

• اتمام پروژه : تیر 1400

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا