طراحی مدرن پروژه تجاری-کامرانیه

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای ایمانی

• موقعیت پروژه : تهران،کامرانیه

• مساحت : 215 متر مربع

• اتمام پروژه : شهریور 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا