طراحی نمای ساختمان مسکونی امپریال

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای حمیدرضا نبید

• موقعیت پروژه : تهران،پاسداران

• مساحت : 3150 متر مربع

• اتمام پروژه : تیر 1395

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا