طراحی ویلا به سبک مدرن

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای یوسفان

• موقعیت پروژه :پردیس

• مساحت : 700 متر مربع

• اتمام پروژه : –

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

طرح اول:

طرح تایید شده توسط کارفرما: