طراحی و اجرای نمای پروژه فرمانیه

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای اسماعیلی

• موقعیت پروژه : تهران ،فرمانیه

• مساحت : 2600متر مربع

• اتمام پروژه : فروردین 1398

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا