طراحی و اجرای پروژه بوکان

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای خلیلی

• موقعیت پروژه : تهران ،بوکان

• مساحت :350متر مربع

• اتمام پروژه : شهریور 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا