طراحی و اجرای پروژه رستوران روف لانژ

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای علیرضااسماعیلی

• موقعیت پروژه : تهران ،تهرانپارس

• مساحت :1100 متر مربع

• اتمام پروژه : اردیبهشت 1400

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا