طراحی و اجرای پروژه مسکونی امپریال

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای حمیدرضا نبید

• موقعیت پروژه : تهران ، پاسداران

• مساحت : 3150متر مربع

• اتمام پروژه : تیر1395

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا