طراحی پروژه ساختمان اداری -روشنفکر

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای روشنفکر

• موقعیت پروژه : تهران ،پاسداران

• مساحت :3200 متر مربع

• اتمام پروژه : توقف پروژه

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا