طراحی پروژه تجاری فروشگاه لوازم خانگی

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای رحیمی

• موقعیت پروژه : تهران ،صالح آباد

• مساحت : 120متر مربع

• اتمام پروژه : درحال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

طرح اول:

طرح دوم: