طراحی پروژه تجاری فروشگاه پارچه

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای صادقی

• موقعیت پروژه : تهران ،بازار تهران ،مولوی

• مساحت :  170 متر مربع

• اتمام پروژه : در حال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

طراحی بخش فروش:

طراحی اتاق مدیریت و کارمندان: