طراحی و اجرای داخلی پروژه مسکونی قیطریه

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای مهادی

• موقعیت پروژه : تهران ،قیطریه

• مساحت :  2600 متر مربع

• اتمام پروژه : دی 1398

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا