طراحی نمای مدرن پروژه دروس

مشخصات پروژه :

• کارفرما : جناب آقای مهندس نادری

• موقعیت پروژه : تهران – دروس – بلوار شهرزاد

• مساحت پروژه : 2800 متر مربع

• اتمام پروژه : در حال اجرا

• طراحی : گروه معماری بنیستا