موج شکن برچسب زدن

ایده بلندپروازانه شهر شناور سرانجام با توافق دولت پولینزی فرانسه و امضای تفاهم نامه با موسسه seatsteading آمریکایی جهت احداث این شهر شناور در نزدیکی تاهیتی (مرکز مجموعه جزایر پولینزی) عملی خواهد شد. در ادامه با ما همراه باشید